โครงการค่ายศีลธรรม ( Moral Camp Project ) เป็นโครงการอบรมความดีสากล 5 ประการและวัฒนธรรมชาวพุทธ แด่เด็กนักเรียน และสาธุชน เพื่อให้มีความรู้ และได้นำความรู้นี้ไปพัฒนาตนเอง และสังคมให้เจริญงอกงาม โดยเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบใหม่ที่ไม่ใช่แค่การท่องจำ แต่ให้เข้าใจถึงหลักธรรมผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ และกิจกรรมเสริมการปฏิบัติ โดยมีการเริ่มโครงการตั้งแต่ปี 2560 และมีโรงเรียนได้เข้าร่วมอบรมมาแล้วกว่า 70 โรงเรียน ทำให้มีนักเรียนที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมกับทางโครงการกว่า 7,000 คน :

โดยมีรูปแบบของการค่ายอบรมคือ การบรรยายธรรม ระดมความคิด กิจกรรมสันทนาการ ฐานกิจกรรมต่างๆ เพื่อฝึกให้เยาวชนนั้น เรียนรู้นิสัยที่ดี ผ่านความดีสากล 5ประการ อันได้แก่

1. ความสะอาด

2. ความเป็นระเบียบ

3. ความสุภาพอ่อนน้อม

4. การตรงต่อเวลา

5. มีสมาธิตั้งมั่น โดยเด็ก ๆ จะได้ฝึกพัฒนานิสัยต่าง ๆ เหล่านี้ผ่าน 5 ห้องชีวิต

เนรมิตนิสัย คือ :

ห้องนอน  ห้องพัฒนานิสัย “รักบุญกลัวบาป”

ห้องน้ำ ห้องพัฒนานิสัย “พิจารณาสังขาร”

ห้องแต่งตัว ห้องพัฒนานิสัย “ตัดใจใฝ่บุญ”

ห้องอาหาร ห้องพัฒนานิสัย “ประมาณในการพูด และการใช้ทรัพย์”

ห้องทำงานหรือห้องเรียน ห้องพัฒนานิสัย “ใฝ่ความสำเร็จ”

นอกจากนี้ยังมีการปลูกฝังหน้าที่ที่ดีของชาวพุทธ คือการทำทาน รักษาศีล และเจริญสมาธิภาวนา อีกด้วย